آیلین عبدی

فعال در حوزه‌ی شعر و ادب فارسی، تحلیل و تشریح مفهومی انواع قالب‌ها