مسیر نویسندگی

آفتابِ دید مثبت…

اتفاقات بد و اخبار ترسناک و غمبار همیشه و همه‌جا هست و ما همیشه طعمه‌ی این اخبار هستیم.
جدی گرفتن این اخبار واجب است اما زندانی شدن در آن‌ها اشتباهی جبران ناپذیر است.
پس چگونه با این اخبار مواجه شویم؟
سختی‌هارا چگونه بپذیریم؟

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز