فصل آغاز امتحان ها است

بعضی از بچه های کلاسمان که مثل طوطی هایی در قفس همیشه برای حفظ کردن نوشته های کتاب در تلاشند و برگه امتحانی را سیاه تحویل می دهند را اصلا دوست ندارم!

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز